Tumblelog by Soup.io
 • mrtaxxxi
 • Hoehlenmichi
 • OleLukoje
 • zdradliwawena
 • przeciwgrawitacji
 • sundiver
 • Kapselol
 • pochmurnie
 • chaz
 • cefuj
 • y0man
 • rozsomak
 • falk
 • stonerr
 • kuroslaw
 • veritas1
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

7805 5092 500
Reposted from777727772 777727772 viaCarridwen Carridwen
Reposted fromFlau Flau viamuerto muerto
Reposted fromdziecko dziecko viapkz451 pkz451

January 19 2018

4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
you're not resolved in your heart
you're waiting for me to improve

when I'm lonely I press play
— Damon Albarn "Lonely press play"
Reposted fromsoulwax soulwax
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoulwax soulwax
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
Reposted fromshakeme shakeme viasoulwax soulwax
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viasoulwax soulwax
9158 6cec 500

Kurier Literacko-Naukowy. 1928, nr 49 (3 XII)

Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viasoulwax soulwax
5873 f762 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasoulwax soulwax
Reposted fromFlau Flau viaepidemic epidemic
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaepidemic epidemic

January 18 2018

7404 ba26 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCarridwen Carridwen
8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viasoulwax soulwax
Reposted fromeglerion eglerion viasoulwax soulwax

January 17 2018

4008 ca9b 500

sagansense:

#parenting101

Reposted fromrocktenner rocktenner

January 16 2018

Reposted bycavebear cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl